Счет в грузинском языке

Счет от одного до десяти


1 ერთიэрти
2 ორი ори
3 სამიсами
4 ოთხიотхи
5 ხუთიхути
6ექვსიэквси
7 შვიდიшвиди
8 რვაрва
9 ცხრაцхра
10 ათიати

Счет от одинадцати до двадцати


11 თერთმეტიтертмети
12 თორმეტიтормети
13 ცამეტიцамети
14 თოთხმეტიтотхмети
15თხუთმეტიтхутмети
16თექვსმეტიтеквсмети
17ჩვიდმეტიчвидмети
18თვრამეტიтврамети
19ცხრამეტი цхрамети
20ოციоци

Счет от двацать одного до ста


21ოცდაერთიоцдаерти
22ოცდაორიоцдаори
30ოცდაათი оцдаати
35ოცდათხუთმეტი оцдатхутмети
40ორმოციормоци
53ორმოცდაცამეტიормоцдацамети
60სამოციсамоци
71სამოცდათერთმეტისამოცი
80ოთხმოციотхмоци
90ოთხმოცდაათიотхмоцдаати
100ასიаси

Счет от двухсот до тысячи


200ორასიораси
300სამასიсамаси
400ოთხასიотхаси
500ხუთასიхутаси
600ექვსასიеквсаси
700შვიდასიшвидаси
800რვაასიрвааси
900ცხრაასიцхрааси
1000ათასიатаси
2000ორი ათასიори атаси
3000სამი ათასიсами атаси